مشاوره ثبت شرکتها

چهارشنبه 22 آبان 1398 نویسنده: درسا م |
 
کشور ایران در سال 1337 هجری شمسی به عضویت کنوانسیون پاریس در خـصوص حمایـت از مالکیـت صـنعتی
درآمد و با پذیرش اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون مزبور در سال 1377 ه.ش زمینه پیوستن به سازمان جهانی
مالکیت معنوی (را پدید آورد. در سال 1380 ه.ش جمهوری اسلامی ایران به وایپو پیوست. مقر وایپو که در
سال 1970م. تأسیس شده، در شهر سوئیس است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نماینده ایران در وایپو میباشد که ثبت اختراعـات نیـز در اداره مالکیـت صـنعتی
سازمان مزبور صورت میگیرد.
 
اختراع چیست؟
طبق ماده 1 قانون ثبت اختراعات، اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خـاص
را ارایه میکند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل مینماید.
 
روشهای ثبت اختراع
ثبت اختراع در جهان به دو طریق صورت میگیرد:
1 -روش اظهاری (اعلامی):
در این روش به شرط عدم سابقه در محل ثبت و قرار گرفتن در حیطه موضوعات قابل ثبت، ادعای ثبت مختـرع
مقرون به صحت در نظر گرفته شده و موضوع به ثبت میرسد.
2 -روش تحقیقی:
برخی از کشورها که از وسایل، امکانات و آزمایشگاههای قابل توجـه برخوردارنـد قبـل از ثبـت ضـمن محرمانـه
نگهداشتن اطلاعات و در نظر گرفتن حق تقدم متقاضی، موضوع مطرح شده به عنوان اختراع را از نظر ماهیـت و
کیفیت بررسی کرده و آزمایشها و تحقیقات لازم را انجام میدهند تا صـحت و سـقم ادعـا را مـشخص کننـد و
سپس اقدام به ثبت مینمایند.
 
ثبت اختراع در جمهوری اسلامی ایران
در کشور ما ثبت اختراع به روش نخست، اعلامی (اظهاری) صورت میگیرد.
جهت ثبت اختراع می بایست به اداره ثبت اختراعات مربوط به اداره کل مالکیت صنعتی مراجعه نمود.
نشانی اداره ثبت اختراعات: تهران- خیابان شهید بهشتی – خیابان قائم مقام فراهانی – کوچه میرزاحسنی پلاک
22٢ میباشد. قابل ذکر است که سازمان ثبت املاک و اسناد کشور به نشانی : خیابان میرداماد- تقاطع مـدرس
(تلفن : 9-22268917 ،(است . ثبت اختراع فقط در اداره مذکور در تهران انجام شده و فعلاً در مکان دیگری صورت
نمیگیرد.
تقاضای ثبت اختراع فقط میتواند توسط متقاضی یا وکیل قانونی او ارایه شود. درصورتی که وکیل قانونی امور ثبت را
بر عهده دارد میبایست اصل وکالتنامه با رونوشت با فتوکپی برابر اصل شده ضمیمه مـدارک شـود. در حقـوق ایـران
ثبت اختراع، حداکثر 20 سال است که میبایست بطور صریح در ورقه ثبت اختراع قید گردد.
 
مواردی که به عنوان اختراع قابل ثبت است
موضوعی به عنوان اختراع قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکـار جدیـد عبـارت
است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور ، معلوم و آشکار نباشد
و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب میشود که در رشتهای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.
 
مواردی که به عنوان اختراع قابل ثبت نمیباشد
1 -طرحها، قواعد و روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی
2 -کشفیات و نظریههای علمی و روشهای ریاضی و آثار هنری
3 -روشهای تشخیص و معالجه بدن انسان یا حیوان. (این بند شامل فرآوردههای منطبق با تعریـف اختـراع و
مورد استفاده در روشهای مزبور نمیشود).
4 -منابع ژنتیک و اجزاء در ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.
5 -آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیشبینی شده باشد.
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطهای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق اسـتفاده
عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد.
6 -اختراعاتی که بهرهبرداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
 
مدارک لازم جهت ثبت اختراع به نام شخص حقیقی
1 -اظهارنامه ثبت اختراع: از قسمت فروش اوراق واحد حسابداری اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهیـه و
تنظیم میگردد.
2 -شرح و توصیف اختراع: منظور بیان جزئیات و ذکر اجزاء و قسمتهای مختلف مـورد ادعـای مختـرع و فرآینـد و
چگونگی عملکرد و کارکرد اختراع به صورت مشروح میباشد.
3 -ادعا و خلاصه اختراع: منظور بیان قابلیتها و ویژگیهایی است که منحصراً اساس ادعای متقاضی ثبت اختـراع را
تشکیل میدهد.
4 -نقشه اختراع: در صورتی که مورد ادعا وسیله یا قطعهای باشد، ارایه نقشه فنی و گویا الزامی است و درصورتی کـه
مورد ادعا ترکیب باشد، ارایه فرمولاسیون الزامی میباشد.
5 -فتوکپی شناسنامه مخترع (یا مخترعین)
6 -وکالتنامه دادگستری در صورتی که تقاضا بوسیله وکیل دادگستری به عمل آید.
توجه: کلیه مدارک میبایست در قطعات A4 تهیه و به صورت تایپ شده در سه نسخه تنظـیم گـردد و ذیـل کلیـه
اوراق اظهارنامه و صفحات شرح و توصیف ادعا، خلاصه و نقشه اختراع به امضای مخترع یا وکیل قانونی مخترع برسد.
 
مدارک لازم جهت ثبت اختراع به نام شخص حقوقی
1 -اظهارنامه ثبت اختراع: از قسمت فروش اوراق واحد حسابداری و تهیه و تنظیم گردد.
2 -شرح و توصیف اختراع: منظور بیان جزئیات و ذکر اجزاء و قسمتهای مختلـف مـورد ادعـای مختـرع و فراینـد و
چگونگی عملکرد و کارکرد آن به صورت مشروح میباشد.
3 -ادعا و خلاصه اختراع: منظور بیان قابلیتها و ویژگیهایی است که منحصراً اساس ادعای متقاضی ثبت اختـراع را
تشکیل میدهد.
4 -نقشه اختراع: در صورتی که مورد ادعا وسیله یا قطعهای باشد، ارایه نقشه فنی و گویا الزامی است و در صورتی که
مورد ادعا ترکیب باشد، ارایه فرمولاسیون الزامی میباشد. 
5 -فتوکپی شناسنامه دارندگان حق امضاء مجاز در شرکت یا مؤسسه به موجب آخرین روزنامه رسمی
6 -فتوکپی روزنامه رسمی شرکت یا مؤسسه با آخرین تغییرات درخصوص اعضای هیأت مدیره و دارندگان حق امضاء
مجاز
7 -وکالتنامه دادگستری در صورتی که تقاضا بوسیله وکیل دادگستری به عمل آید
8 -ارایه معرفینامه بر روی سربرگ شرکت با امضای دارندگان حق امضاء و مهر شرکت در صورت معرفی نماینده
توجه : کلیه مدارک میبایست در قطعات A4 تهیه و به صورت تایپ شده و درسه نسخه تنظیم گـردد و ذیـل کلیـه
اوراق اظهارنامه و صفحات شرح و توصیف ادعا، خلاصه و نقشه اختراع به امضای مخترع یا مخترعین برسد.
 
مراحل پس از تکمیل اظهارنامه و ارایه مدارک ثبت اختراع
در صورتی که اختراع جهت ثبت تأیید شود درخصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی در روزنامه رسمی کشور منتـشر
میشود. سپس گواهینامه ثبت اختراع توسط آن اداره تکمیل میشود و ضمن بایگانی رونوشت گواهینامه ثبت اختراع
و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن به متقاضی تسلیم میگردد.
طبق ماده 19 قانون ثبت اختراعات چنانچه مالک اختراع بخواهد از اختراع ثبت شـده اسـتفاده کنـد ، سـازمان ثبـت
اسناد و املاک کشور موضوع را به دستگاههای ذیربط منعکس مینماید، دستگاه مذکور درخصوص امکان بهرهبرداری
از اختراع اظهارنظر مینماید و نتیجه را جهت صدور نتیجه بهرهبرداری کتباً به سازمان ثبـت اسـناد و امـلاک اعـلام
مینماید.
 
تأیید علمی و ماهوی اختراع
همانگونه که ذکر گردید سیستم ثبت اختراع در کشور ما اعلامی است؛ به عبارت سادهتر، نـشانگر عـدم سـابقه ثبـت
همان عنوان، در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی است.
ارزیابی تأیید علمی اختراع، مقوله دیگری است که معاونت تحقیقـات و فنـاوری وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش
پزشکی این وظیفه را در مورد اختراعات در زمینه علوم پزشکی برعهـده دارد. بـدینمنظـور کمیتـهای تحـت عنـوان
«کمیته ابداعات و اختراعات» در این معاونت تشکیل شده است.
 
شرایط بررسی علمی و ماهوی اختراع
مخترعینی که دارای اختراع ثبت شده در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی میباشند میبایست پس از اخـذ
استعلام از مراجع ذیصلاح (دانشگاههای علوم پزشکی یا فنی، سایر معاونتها و ادارات کل یا مراکز وزارت بهداشـت،
درمان و آموزش پزشکی، سایر وزارتخانههایی که اختراعات در زمینه علوم پزشکی ارایه کردهاند و بنیاد ملی نخبگان)
به معاونت تحقیقات و فناوری به نشانی: تهران- خیابان آزادی- نرسیده به خیابان اسکندری- روبروی پارک اوسـتا -
مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری مراجعـه فرماینـد . لازم بـه تأکیـد اسـت کـه بررسـی مـاهوی و علمـی
موضوعات ثبت شد،ه قبل از استعلام مراجع ذیصلاح امکانپذیر نمیباشد.
 
مدارک لازم جهت بررسی و تأیید علمی و ماهوی اختراع
1 -گواهینامه ثبت اختراع (صادره از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی)
2 -ارایه استعلام بررسی اختراع از مراجع ذیصلاح (سایر معاونتها و ادارات کل یا مراکز وزارت بهداشـت، درمـان و
آموزش پزشکی، سایر وزارتخانههایی که اختراعات مرتبط با علوم پزشکی ارایه کردهاند، دانشگاههای علوم پزشکی یـا
فنی کشور و بنیاد ملی نخبگان).
3 -تکمیل فرم مشخصات کلی مخترع و اختراع و ارایه مدارک مورد درخواست در فرم 
بدیهی است عدم ارایه مدارک کامل در زمان ارایه درخواست بررسی علمی و ماهوی اختراع موجب به تعویق افتـادن
روند بررسی شده و چنانچه فرد پس از 45 روز نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام ننماید موضوع در آن زمان کان لم
یکن تلقی میشود و در صورت ارایه مدارک در زمانهای بعد، مجدداً در نوبت بررسی قرار میگیرد.
چنانچه پس از بررسی پرونده اختراع در کمیته لازم باشد که مخترع اطلاعات ی ا مدارک بیـشتری در زمنیـه اختـراع
ارایه نماید مراتب به وی کتباً اطلاع داده میشـود تـا ظـرف مـدت 30 روز نـسبت بـه تکمیـل و ارایـه مـوارد مـورد
درخواست اقدام نماید. در غیر اینصورت پرونده از نوبت بررسی خارج شده و در صورت ارایه مـدارک پـس از زمـان
مذکور، مجدداً در نوبت قرار میگیرد.
نتیجه نهایی بررسی علمی و ماهوی اختراع (تأیید یا عدم تأیید) به متقاضی و مراجع ذیصلاح استعلام کننده اعـلام
میگردد. 

   


 امورمالیاتی

چهارشنبه 22 آبان 1398 نویسنده: درسا م | 
انجام خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی در   بدین شرح می باشد : 
الف – امور مالیاتی
مشاوره و انجام امور مربوط به ارزش افزوده، ثبت نام و تشکیل پرونده مالیات ارزش افزوده
تنظیم و تسلیم اظهار نامه های دوره ای مالیات بر ارزش افزوده و اظهار نامه مالیات بر مشاغل
مشاوره، مراجعه و پیگیری تا احراز نتیجه مطلوب در مورد انواع مالیات ها
مشاوره و رسیدگی و پیگیری، حل و فصل مالیات ( سرقفلی- ملک و مالیات بر ارث)
شرکت درهیات های بدوی، تجدید نظر وحل اختلاف سازمان، اخذ مفاصاحساب، حسابرسی و تنظیم دفاتر قانونی، تهیه صورتهای مالی و بستن حسابها
تهیه وتنظیم لوایح و دادخواستهای مرتبط با ادارات دارایی در دیوان عدالت اداری و ...
 
ب- حسابرسی و ممیزی مالیاتی
حسابرسی و تنظیم اسناد مالی و مالیاتی به صورت دوره ای، فصلی، بررسی صحت اسناد ارائه شده جهت ارائه گزارش به اداره دارایی و مراجع ذیصلاح
حسابرسی مالی مالیاتی اسناد جایگزین ممیزین سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده 272 قانون مالیات های مستقیم
حسابرسی و تنظیم گزارش جهت حل اختلاف یا بررسی برای احراز اختلاص، اختلافات مالی – ریالی و ....... قابل ارائه به مراجع قضایی و اداری

   


سایتهای برتر

چهارشنبه 14 شهریور 1397 نویسنده: درسا م |دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   


سایتهای برتر

چهارشنبه 14 شهریور 1397 نویسنده: درسا م |دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   


سایتهای برتر

چهارشنبه 14 شهریور 1397 نویسنده: درسا م |دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   


سایتهای برتر

چهارشنبه 14 شهریور 1397 نویسنده: درسا م |دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   


به گزارش خبرگزاری مهر،بر اساس انعقاد تفاهم نامه ای بین شهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای اجرایی شدن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی،فعالیت شرکت های دانش بنیان مستقر در تهران اماکن مسکونی بلامانع شد.براین اساس،ابلاغیه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در تاریخ ۹۵/۴/۱۵ به شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شد.

بر اساس تفاهم نامه یاد شده،آمده است که استقرار آن دسته از شرکت های دانش بنیان که از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی می شوند،در اماکن مسکونی واقع در پهنه های کار و فعالیت و مختلط که دارای شاکی خصوصی آراء کمیسیون های ماده ۱۰۰ نباشند( مشابه دفتر مهندسی ) بلامانع است.

   


اظهارنامه ی ثبت شرکت خارجی و شعبه ی آن

سه شنبه 6 شهریور 1397 نویسنده: درسا م |

اظهارنامه ثبت شرکت خارجی
با عنایت به ماده ی 1 و ماده ی 3 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها و ماده ی 1 طرح اصلاح آیین نامه ی ثبت شرکت ها،ثبت کلیه ی شرکت های خارجی و ثبت کلیه ی شعبی نیز که ممکن است شرکت خارجی در ایران داشته باشد در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به عمل خواهد آمد.

وفق ماده ی 4 نظامنامه ی مذکور،اظهارنامه ثبت هر شرکت خارجی یا شعب آن به وسیله شخصی که از طرف شرکت حق امضاء در ایران دارد و یا توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد تقدیم خواهد شد.

برای ثبت هر شرکت خارجی تقدیم اسناد ذیل لازم است:
1-اظهارنامه ثبت
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت
3-یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها
هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق باید سواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم شود.

اظهارنامه ثبت باید به فارسی نوشته شده و دارای نکات ذیل باشد:
1-نام کامل شرکت
2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4-تابعیت شرکت
5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6-آخرین بیلان شرکت مشروط بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه خود شرکت انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد.
7-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
8-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
9-شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است.
10-نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.
11-اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.
12-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده قابل انتشار باشد به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بدهد.

اظهارنامه ی ثبت شعبه ی شرکت خارجی
وفق ماده ی 8،برای ثبت شعبه هر شرکت خارجی تقدیم مدارک ذیل لازم است:
1-اظهارنامه ثبت به فارسی
2-سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران
3-سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.
ممکن است تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید در این صورت تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.
اگر شعب جدیدی تاسیس و یا نمایندگان جدیدی معین شود تاسیس شعب و یا تعیین نمایندگان مزبور نیز باید در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شود.

وفق ماده ی 12،اگر نماینده عمده شرکت در ایران تغییر یابد قائم مقام  برای ثبت سمت خود باید اسناد ذیل را به اداره ثبت شرکت ها تقدیم کند:
1-اظهارنامه به زبان فارسی که شخصاَ امضا کرده باشد.
2-سواد اختیارنامه
کلیه ی اوراقی که مطابق مواد فوق لازم است به تقاضانامه ها منضم گردد باید به زبان فارسی تهیه شده و یا یک ترجمه مصدق از آن به فارسی ضمیمه آن شود.
اداره ثبت شرکت ها باید برای هر اظهارنامه رسیدی با قید تاریخ وصول اظهارنامه بدهد.
پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضاکننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:
1-نام کامل شرکت
2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4-تابعیت شرکت
5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
7-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
8-تاریخ ثبت
9-امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی
هر گاه تصدیق راجع به ثبت شعبه باشد باید علاوه بر مراتب فوق در تصدیق نامه محل شعبه نیز قید شود.

   


رتبه مشاور مدرکی است که بر اساس مقررات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.
برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی، کم و کیف امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.


مشاوران جهت تشخیص صلاحیت از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی به انواع ذیل تقسیم می شوند:
نوع اول: اشخاص حقیقی: کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی که طبق آیین نامه واجد صلاحیت شناخته شود.
نوع دوم: اشخاص حقوقی (غیر دولتی) : بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی و یا ترکیبی از آن ها باشد.

    شرایط لازم جهت اخذ گرید مشاوران شامل موارد ذیل می شود :

_ مشخص شدن تراز مالی شرکت مشاور با ارائه گواهی اظهارنامه
_ نیروی فنی و مهندسی با رزومه مناسب
_ امکانات فنی و نرم افزاری مورد استفاده در شرکت های مشاور
_ ارائه رضایت نامه کتبی از کارفرمایان پروژه های انجام شده ( ارائه این مدرک ضروری نیست ، اما می تواند موثر باشد).
( به طور کلی ارائه هر مدرک معتبری که صلاحیت شرکت را تایید کند در جهت اخذ رتبه مهندسین مشاور موثر می باشد ).
لازم به توضیح است ، نیروی انسانی متخصص ، ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی از عوامل موثر در تشخیص صلاحیت برای پایه 3 و نیروی انسانی متخصصص ، ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبان از عوامل تاثیر گذار در تشخبص صلاحیت پایه یک و دو می باشند.

    مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور:

- اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی
- کپی برابر اصل شرکتی تصویر کارت اعلام وضعیت خدمت ذکور پشت و رو (برابراصل دفترخانه ای) یا کارت پایان خدمت پشت و رو
- کپی برابراصل صفحه اول شناسنامه ، صفحه توضیحات شناسنامه (درصورت داشتن صفحه توضیحات) (برابراصل دفترخانه ای)
- کپی آخرین اساسنامه شرکت حداكثر در پانزده برگA4
- کپی برابر اصل شرکتی پشت و رو كارت ملی (برابراصل دفترخانه ای)
- کپی برابر اصل شرکتی گواهی امضا محضری
- کپی برابر اصل شرکتی مدرك تحصیلی مهندسین امتیاز آور(برابراصل دفترخانه ای)
- کپی آخرین اظهارنامه ثبتی شركت حداكثر در دو برگA4 تک رو شرکت های سهامی خاص
- کپی آخرین شرکت نامه و تقاضا نامه ثبتی شركت حداكثر در چهار برگA4 تک رو شرکت های محدود
- یک  قطعه عكس سه در چهار
- کپی مدارک تحصیلات دانشگاهی مرتبط با مدیریت علاوه بر رشته های فنی و مهندسی
- کپی کلیه روزنامه رسمی شرکت از بدو تاسیس تاکنون
- کپی آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که بیانگر ۱۰۰ %صاحبان سهام باشد
- کپی صورت های مالی با مهر حسابدار رسمی + آخرین اظهارنامه مالیاتی با تایید ممیز مالیاتی فرم ۷۶
- کپی گواهی نظام برنامه ریزی از مراجع معتبر آموزشی، کنترل پروژه حداكثر در سه برگ
- کپی ساختار سازمانی و تشکیلاتی مشاور در یك برگA4
- کپی گواهی طبقه بندی مشاغل در یك برگA4
- کپی دوره های آموزشی کوتاه مدت حداكثر در چهار برگ A4
- تصویر گواهی صلاحیت حرفه ای از مجامع معتبر بین المللی یا داخلی حداكثر در دو برگ
- فهرست تجهیزات رایانه ایحداكثر در دو برگ A4
- تصویرگواهی عضویت در مجامع حرفه ای معتبر و داخلی بین المللی حداكثر در دو برگ A4
- تصویر قرارداد خرید یا فاکتور خرید برای هر یک از تجهیزات طبق جدول ۱۱ و ۱۲ آیین نامه…
- قرارداد همکاری فرد با شرکت برای سال جاری
- کپی دوره های آموزشی کوتاه مدت مدیریتی حداكثر در دوبرگ A4
- کپی چکیده مقاله های علمی در سمینارها و نشریات بین المللی برای هر مقاله حداكثر دو عدد
- تصویرصفحه اول ترجمه کتاب و چکیده ترجمه مقاله مرتبط با تخصص حداكثر در هشت برگ
- اطلاعات مربوط به (کارکنان و اعضا هیات مدیره و سهامداران) امتیاز آورکپی برابر اصل شرکتی تائیدیه لیست بیمه تامین اجتماعی از سایت سوابق بیمه ای یا شعبه تامین اجتماعی پرسنل غیر بازنشسته
- کپی برابر اصل شرکتی گواهی های كار مربوط به سوابق کاری در شركتها با ذکر تاریخ شروع و پایان و سمت (کادر فنی طراحی) + رتبه شرکت ها
- تصویر مبایعه نامه معتبر مالکیت و یا اجازه نامه رسمی با کد رهگیری در دو برگA4  
- تصویرفهرست کتاب های تخصصی حداكثر در پنج برگ A4
- گواهی کار از شرکت در زمینه درخواستی با سمت کادر فنی طراحی پرسنل بازنشسته
- قرارداد همکاری فرد با شرکت برای سال جاری
- گواهی کار از شرکت در زمینه درخواستی با سمت کادر فنی طراحی
- کپی برابر اصل شرکتی حکم بازنشستگی با مشخص بودن تاریخ بازنشستگی
- کپی برابر اصل شرکتی حکم کارگزینی ۷ سال قبل از بازنشستگی
- کپی برابر اصل شرکتی تصویر قرارداد همکاری فرد بازنشسته با شرکت هایی که بعد از بازنشستگی با آنها همکاری داشته است
- کپی برابر اصل شرکتی گواهی کار مربوط به همان شرکت ها در طی مدت قرارداد با ذکر تاریخ شروع و خاتمه كار و ذكر سمت
- تصوبر برابر اصل شرکتی افزایش سقف ۲۵ درصد حسب مورد
- تصویر برابر اصل شرکتی آخرین صورت وضعیت با تایید کارفرما
- تصوبر برابر اصل شرکتی قراراداد یا موافقت نامه
- تصوبر برابر اصل شرکتی تصویر مفاصا حساب بیمه حسب مورد
- تصویر برابر اصل شرکتی تصویر گواهی حق بیمه پرداختی قرارداد ها طی ۳۶ ماه اخیر به تفکیک کارگاه در مورد قراردادهای فعال
- تصوبر برابر اصل شرکتی نامه ابلاغیه از کارفرما

   


ثبت علامت تجاری گروهی

سه شنبه 30 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |

علامت گروهی ، به هر نشان قابل روئتی گفته می شود که توسط اعضای یک گروه تجاری یا حرفه ای ، به منظور تمایز کالا و خدمات اعضای آن گروه از کالا یا خدمات دیگران مورد استفاده قرار می گیرد. این علامت ، نوع خاصی از علامت تجاری است که گروه خاصی را به تولید آن کالا یا خدمات مورد نظر ، معرفی می کند.

    ضوابط ثبت علامت تجاری گروهی به قرار ذیل است :

_ علامت توسط یک گروه  مورد تقاضا قرار می گیرد.
_ علامت گروهی بر خلاف درخواست ثبت علامت تجاری ، ممکن است شامل مواردی باشد که نشانگر مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات مربوطه است.
_ مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.
_ علامت نباید گمراه کننده باشد.
_ ضوابط مربوط به نحوه استفاده از علامت نیز می بایست در اداره ثبت علائم تجاری به ثبت برسد. نظیر شرایط استفاده از علامت ، افرادی که مجاز به استفاده از علامت هستند و ...

       مراحل و مدارک مورد نیاز

1. تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه که به امضای کلیه اعضای هیات مدیره رسیده باشد.
2. اگر جلسه با حضور اکثریت تشکیل شود دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت صورت گرفته و بایستی مدارک مثبته آن ضمیمه صورتجلسه شود.
3. مدارک به اداره ثبت شرکت ها تحویل و ثبت خواهد شد و ذیل دفاتر ثبت توسط نماینده شرکت امضاء خواهد گردید.
تذکر : اگر در نظر باشد که یک نفر به صورت مجتمعاَ ریاست هیات مدیره و مدیر عامل را تصدی کند باید این موضوع در مجمع عمومی عادی با مراعات ماده 124 قانون تجارت به تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع رسیده باشد.

    نمونه صورتجلسه هیات مدیره

جلسه هیات مدیره شرکت ............................ سهامی خاص ثبت شده به شماره .......................... با حضور کلیه اعضای انتخاب شده در مجمع عمومی عادی مورخ ............................... در روز ................... ساعت ................ در محل شرکت تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :
الف : 1. آقای / خانم ....................... به سمت رئیس هیات مدیره
2. آقای / خانم  ....................... .... به سمت نایب رئیس
3. آقای / خانم .............................به سمت مدیر عامل
4. آقای / خانم ........................... به سمت عضو هیات مدیره تعیین و با امضای ذیل صورتجلسه قبول سمت کردند.
ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک – سفته و غیره با امضای آقای / خانم .................. و آقای / خانم .................. متفقاَ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ج : کلیه اعضای هیات مدیره به آقای / خانم .......................( عضو هیات مدیره / احدی از سهامداران / وکیل شرکت ) وکالت می دهند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.
ردیف             نام و نام خانوادگی                 سمت                        امضاء
1                    .............                     ........                   ...............
2                   .............                    .......                    ..............
3                   .............                     ........                   ..............
4                   ............                      .......                    .............

    تشکیل جلسات هیات مدیره شرکت سهامی

به موجب قسمت اول ماده 121 لایحه قانونی 1347 : " برای تشکیل جلسات هیات مدیره ، حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره لازم است ". چون این ماده جنبه آمره دارد ، اعضای هیات مدیره باید شخصاَ در این جلسات حاضر شوند. در صورتی که وکیل یا نماینده آنان در جلسات حضور یابند ، در احتساب حد نصاب مزبور به حساب نخواهند آمد ؛ به عبارت دیگر ، با اینکه اعضای هیات مدیره می توانند با توجه به عدم منع قانونگذار ، نماینده خود را به جلسه هیات مدیره بفرستد ، تعداد اعضای هیات مدیره حاضر باید به میزانی باشد که ماده 121 مقرر کرده است ؛ در غیر این صورت ، جلسه رسمیت نخواهد داشت. این ترتیب مانع از آن است که بعضی از اعضای هیات مدیره به بعضی دیگر به گونه ای وکالت در حضور بدهند که حالت جمعی و مشورتی هیات از بین برود.
اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره است. ( ماده 120 لایحه قانونی 1347) ؛ ولی در غیاب او ، ریاست جلسات با نایب رئیس هیات مدیره خواهد بود. تصمیمات هیات مدیره باید به اکثریت آرای حاضران اتخاذ گردد، مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد. ( قسمت اخیر ماده 121 لایحه قانونی 1347).
برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورتجلسات هیات مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر می گردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورتجلسه قید شود. ( ماده 123 لایحه قانونی )

   


نقش آورده در تشکیل سرمایه شرکت چیست؟

پنجشنبه 25 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |

آورده پس از انتقال به شرکت به لحاظ حقوقی، تغییر ماهیت داده و عنوان سرمایه می یابد؛ با توجه به آنکه نظام حقوقی حاکم بر آورده، تفاوت های با نظام حقوقی حاکم بر سرمایه دارد دراین نوشتار، ابتدا مفهوم و ماهیت حقوقی سرمایه و پس از آن در خصوص آورده های قابل تبدیل به سرمایه و وضعیت شرکت های بدون سرمایه اسمی، توضیح داده خواهد شد.

1_ مفهوم و ماهیت حقوقی سرمایه :

برای تشکیل شرکت، هریک از شرکاء باید مالی به شرکت بیاورد و بدون آورده، سرمایه ای در کار نخواهد بود. در تعریف «سرمایه» متخصصان علم حسابداری گفته اند عبارت است از« حق مالی صاحب یا صاحبان مؤسسه نسبت به دارایی های مؤسسه ». دارایی در حسابداری به « کلیه اموال و منابع متعلق به یک مؤسسه یا واحد تجاری» اطلاق می شود. بنابراین آورده شرکاء پس از ورود به شرکت تبدیل به دارایی و سرمایه شرکت می شود. یا به تعبیر دیگر، سرمایه هر شرکتی عبارت است از مجموعه آورده های نقدی و ارزش آورده های غیر نقد که در اساسنامه و شرکت نامه قید می شود. در حقوق شرکت های امروزی، سرمایه شرکت در مجموع تشکیل می شود از :
1. سرمایه سهمی : عبارت است از وجوه تعهد شده به وسیله اعضاء.
2. سرمایه عاریه ای : عبارت از وجوهی که به وسیله سرمایه گذاران تدارک می شود و درعوض سرمایه خود، اوراق قرضه یا اوراق سهامی دریافت می کنند.
3. کلیه وجوهی که به وسیله اعضاء طلبکاران یا برگشت منافع تدارک می شود .
4. دارایی حاصل از سرمایه گذاری کلیه وجوه مذکور.
آنچه به عنوان سرمایه شرکت در بحث آورده ها مورد توجه است سرمایه سهمی اولیه شرکت می باشد که به عنوان سرمایه اسمی شناخته می شود. در حقیقت، سرمایه واقعی شرکت، سرمایه ای است که از به کار انداختن سرمایه اسمی حاصل می شود؛ این سرمایه به طور سنتی وثیقه پرداخت مطالبات بستانکاران به حساب می آید و پاسخگوی تعهدات و دیون شرکت است. به موجب قواعد عمومی حقوق شرکت ها ( مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)، قطع نظر از اینکه حداقل لازم برای سرمایه اسمی شرکت چه میزان باشد، طلبکاران باید قادر باشند به مقداری از دارایی که عملاً به شرکت تسلیم شده، امید ورزند؛ به همین جهت، تنها دارایی هایی که به فرض انحلال شرکت می تواند در دسترس طلبکاران قرارگیرد، شایسته آن است که به عنوان سرمایه اسمی به شمار آید.
آورده های نقدی وغیر نقدی به عنوان سرمایه شرکت، (به صورت یک مبلغ) در ترازنامه شرکت، در زیرعنوان دارایی اولیه و نیزعنوان بدهی اولیه شرکت درج می شوند. پس از تشکیل، آورده شرکاء درشرکت های تجاری، تغییر ماهیت می دهد؛ بدین معنا که در این شرکت ها به محض تشکیل شرکت، آورده شرکاء از دارایی آنها جدا شده و در دارایی شخص حقوقی داخل می شود و تا زمانی که تصفیه صورت نگرفته است وثیقه تعهدات شخص حقوقی شرکت تلقی می گردد برخلاف شرکت های مدنی سهم الشرکه هر شریک در مالکیت وی باقی می ماند واصالت حقوقی خود را از دست نمی دهد؛ به طوری که همان حقوقی که مالک در مالکیت مفروز دارد در مالکیت مشاع نیز دارد.
بنابراین، شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، مالک آن دارایی است که از مجموع آورده های شرکاء تشکیل شده است. این دارایی و هر چیزی که در زمان حیات شرکت به آن افزوده شده باشد، متعلق به شرکت است و شرکاء هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند بلکه حق آنان در شرکت یک حق دینی بر شرکت به عنوان یک شخص حقوقی است ولو آنکه آورده آنها مال غیر منقول باشد. این موضوع آثار مهمی به همراه دارد به عنوان مثال، پس از انتقال آورده به شرکت، شرکاء حق استرداد آورده خود را ندارند. این موضوع در یکی از اسناد مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با عنوان « قواعد عمومی حقوق شرکت ها » نیز مورد اشاره قرارگرفته است. دراین سند، به عنوان یک قاعده، بیان شده است : قوانین شرکت ها در کشورها باید به گونه ای باشد که به سهامداران اجازه ندهد آورده خود را مسترد نمایند؛ زیرا یکی از صفات اصلی شرکت ها دوام و بقای سرمایه سهامداران شرکت است : هیچ یک از سهامداران نمی تواند آزادانه آورده خود را مسترد کند مگر از طریق فروش سهام خود که وسیله اصلی خروج از شرکت است. چنانچه استثناء زدن بر این قاعده، ضرورت یابد این استثنائات باید اندک بوده و به نحو جامعی احصاء و بصراحت در قانون تعیین شود.
در نظام حقوقی انگلستان، آورده های غیر نقد مادی وغیر مادی پس از ورود به شرکت و تبدیل شدن به سرمایه شرکت، جزو دارایی های ثابت، شرکت محسوب می شوند که در مقابل دارایی های جاری قرار دارد. منظور از دارایی های ثابت دارایی هایی هستند که بر پایه دوام واستمرار در اختیار شرکت قرار می گیرند، مانند ساختمان، زمین، ماشین آلات و تجهیزات. منظور از دارایی های جاری، تمام دارایی هایی است که برای خرج کردن در دسترس شرکت هستند که عمدتاً شامل : وجه نقد ( در حساب های بانکی و در دسترس)، بدهکاران، سهام و سرمایه گذاری می شود. دارایی های غیر نقدی غیر مادی شرکت، شامل چهار دسته است : 1. هزینه های توسعه؛2.امتیازها، حق اختراع ها، مجوزها، علامت تجاری و دارایی ها وحقوق مشابه؛ 3. حق سرقفلی؛ و4. پرداخت های در حساب . منظور از هزینه های توسعه، مجموع تمام هزینه هایی است که از آغاز اجرای یک پروژه ایجاد می شود. همچنین، دارایی های غیر نقدی مادی شامل مواردی چون زمین، ساختمان، کارخانه و ماشین آلات، منضمات ملک، وسایل، ابزارها و تجهیزات می باشد.

2_ آورده های قابل تبدیل به سرمایه و وضعیت شرکت های بدون سرمایه اسمی
در مورد ارتباط آورده و سرمایه شرکت، دو سؤال اساسی قابل طرح است که ارتباط این دو مقوله را به نحو بهتری روشن می سازد؛ نخست آنکه، آیا هر آورده ای می تواند تشکیل دهنده ی سرمایه محسوب می شود؟
دیگر اینکه، آیا می شود شرکتی تأسیس کرد که سرمایه اسمی نداشته، بلکه هر شریکی تنها آورده های غیر نقدی مهارت فنی، حق انتفاع یا اعتباری خود را به اشتراک گذارد؛ طوری که شرکاء با آن بتوانند موضوع فعالیت را کاملاً به اجرا در آورند؟
2_1 آورده های قابل تبدیل به سرمایه : در پاسخ به سؤال نخست، برخی از حقوقدانان بیان داشته اند: از آنجایی که سرمایه شرکت،تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است و شرکاء حق ندارند، جزء در صورت بردن سود، سهمی از دارایی شرکت را میان خود تقسیم کنند، سرمایه ای که در ترازنامه شرکت ذکر می شود، تنها سرمایه ای است که یا از پول تشکیل شده است و یا از مال (اعم از مادی و غیر مادی ) قابل تقویم به پول. به همین جهت، اگر چه شریکی که آورده اش " کار" اوست، کارش تقویم می شود؛ اما این تقویم و مبلغ حاصل از آن در ترازنامه، به عنوان سرمایه شرکت گنجانده نمی شود. تقویم کار فقط برای تعیین و احتساب منفعت و زیانی است که بسته به مورد، متعلق به شریکی می شود که کار خود را به شرکت آورده است؛ در نتیجه کار و صنعت شرکاء را نمی توان در تشکیل سرمایه شرکت دخیل دانست زیرا کار و صنعت شریک قابل توقیف و فروش از طریق مزایده نیست. به همین دلیل، در هیچ شرکت تجاری، جمع وجه صنعت های شرکاء به تشکیل سرمایه نمی انجامد و فقط با جمع این صنعت ها شرکت ایجاد نمی شود.
با توجه به استدلال مذکور می توان آورده های شرکت را به آورده های قابل ورود به سرمایه و آورده های غیر قابل ورود به سرمایه، تقسیم نمود. مواد 76 به بعد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، میان آورده های غیر نقدی تفاوت قایل شده و فقط برخی از آنها را قابل ورود به سرمایه شرکت دانسته و به بستانکار شرکت، امکان توقیف آنها را در صورت لزوم داده است. بنابراین با این وصف، آورده حق انتفاع تحت شرایطی آورده مهارت فنی وهم چنین آورده اعتباری خارج از سرمایه شرکت قرار می گیرند.
قواعد عمومی حقوق شرکت ها (مصوب « سازمان همکاری اقتصادی و توسعه » ) نیز مؤید به این نظرمی باشد. در قسمتی از این سند مقرر شده است: آورده های غیر قابل فروش از قبیل مهارت های تجاری مؤسسان یا تعهد مؤسسان به انجام کار برای شرکت در آینده را نمی توان در سرمایه اسمی شرکت منظور نمود و درحیطه عنوان سرمایه اسمی قرار داد.
2_2 وضعیت تشکیل شرکت بدون سرمایه اسمی: در پاسخ به این سؤال که آیا می توان شرکتی تأسیس نمود که تمامی سرمایه آن را آورده غیر نقدی مهارت فنی، حق انتفاع یا اعتبارتشکیل دهد؛ برخی از حقوقدانان معتقدند هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شود مگر آنکه قسمتی از سرمایه به صورت نقد به شرکت آورده شده باشد؛ با این دلیل که « سرمایه نقدی شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است و طلبکاران نمی توانند فقط به آورده های غیر نقدی شریک امیدوار باشند.»
در پاسخ به سؤال مذکور برخی دیگر از حقوقدانان، میان انواع شرکت های تجاری قایل به تفکیک شده اند، بدین بیان که در لزوم وجود سرمایه اسمی برای شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط سهامی مجادله نیست؛ زیرا دراین شرکت ها مسئولیت صاحبان آورده محدود به سهام یا سهم الشرکه آنان در شرکت بوده و خارج از آن با اموال دیگر خود قانوناً هیچ گونه مسئولیتی ندارند؛ اما در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی، شرکای ضامن به طور خودکاراعتبار شخصی خویش را به شرکت آورده و قاعدتاً باید بتوانند از تعهد آورده نقدی و غیر نقدی امتناع نمایند؛ درعوض آنان می توانند مهارت فنی و یا اعتباری خود را جهت شروع فعالیت شرکت معرفی کنند که سرانجام وارد شرکت می شود ولی جزو سرمایه آن به حساب نمی آید. این موضوع با توجه به عموم و اطلاق ماده 573 قانون مدنی که بیان می دارد: « شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج( آمیختن، آمیخته کردن) اختیاری قبول مالی مشاعاً درازای عمل چند نفر و نحو این ها »، نیز قابل پذیرش است. در این صورت، در حالت تجویز فقط سرمایه اسمی دراین شرکت ها، طلبکاران برای وصول مطالبات خود به شریکان متضامن، حق رجوع خواهند داشت؛ بنابراین در شرکت های یاد شده اصولاً سرمایه اسمی یکی از عناصر لازم برای تشکیل شرکت نیست.

   


ثبت برند در بندر عباس

یکشنبه 21 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |

ثبت برند و علامت تجاری  در واقع این امکان را به دارندگان کسب و کار و محصولی خاص  میدهد که محصولات خود را از دیگر محصولات مشابه متمایز کنند . شما با ثبت برند می توانید در شرایط مختلف از لحاظ  قانونی از محصول خود دفاع کنید

ضرورت ثبت برند در بندر عباس

در حال حاضر در عصر علم و تکنولوژی زندگی می کنیم و اکثر کارها توسط ماشین ها و به صورت رباتیک انجام می شود و این نشان از پیشرفت علم و دانش دارد اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه علاوه بر پیشرفت در صنعت به صادرات و واردات نیز می پردازند به همین دلیل اکثر مناطق آزاد و بنادر , پایانه صادرات و واردات و مبادله کالا می باشد .

در کشور ایران نیز بندرهای بزرگی همچون بندرعباس مرکز تجاری و اقتصادی می باشد و اکثر امور تجاری و اقتصادی نیز در این بندر انجام می شود از همین رو شرکتهای تجاری در این شهر به تجارت مشغولند اما این شرکتها با برندی مشخص و مختص به خود شناخته شده اند به طور دقیق می توان گفت برند(علامت تجاری )، نشانه یک شرکت می باشد و شرکت با برند خود مشهور می شود از همین رو اولین مرحله بعد از ثبت و راه اندازی یک شرکت ثبت برند می باشد برای ثبت برند بایستی به اداره مالکیت صنعتی رجوع نمایید و فرایند ثبت برند را انجام دهید اما این مقوله برای اکثر اشخاص مشکل و ناممکن می باشد زیرا نیاز به تخصص و تجربه کافی دارد از همین رو ما به شما موسسه همای راستین میهن را معرفی می کنیم .

درباره بندرعباس

اگر قصد فعالیت در بندر عباس را دارید و می خواهید در این بندر به کسب و کار خاص بپردازید و برند خود را در این بندر به ثبت برسانید شاید بد نباشد که اطلاعاتی در باره این شهر داشته باشید .

این بندر از نظر تجاری و اقتصادی نیز بزرگترین بندر ایران می باشد و وجهه اقتصادی - تجاری دارد از همین رو شرکتهای تجاری بسیاری در این شهر قرار دارند و به واردات و صادرات یا سایر کارهای تجاری می پردازند به همین دلیل ثبت شرکت در بندرعباس عمده فعالیت اداره ثبت شرکتهای بندرعباس می باشد .

 یکی از شهرهایی که در جنوب کشور قرار دارد شهر بندر عباس می باشد بندرعباس مرکز استان هرمزگان می باشد،شهر بندرعباس در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس قرار دارد به عبارتی دیگر بندرعباس یکی از بندرهای جنوب ایران است و در گذشته نام آن بندر گمبرون بوده است و در حال حاضر بزرگترین بندر ایران می باشد.

   


رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.
در این جا تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی که یکی از وظایف هیات مدیره است بررسی می شود. شایان ذکر است، خوانندگان عزیز ، علاوه بر مطالعه ی توشتار ذیل در صورت مواجه شدن با هر گونه سوال و یا ابهامی در این باره می توانند با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایند.

    تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامی

همان طور که اشاره شد، تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی و دیون وظیفه ذاتی هیات مدیره است و برای اینکه بازرس قانونی در طول سال مالی از وضعیت مالی شرکت مطلع باشد و همه امور موکول به پایان سال مالی نشود در ماده 137 " لایحه " هیات مدیره مکلف شده هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت را به بازرس قانونی ارائه کند.
در ماده 232 " لایحه " نیز تکلیف هیات مدیره در پایان سال مالی معین و مقرر شده صورت دارایی، دیون ، ترازنامه ، حساب سود و زیان و عملکرد شرکت را به ضمیمه گزارش فعالیت ها و وضع عمومی شرکت تنظیم کرده و حداقل بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی شرکت در اختیار بازرس قانونی قرار دهد.
هیات مدیره در تنظیم حساب عملکرد و صورت سود و زیان طبق مواد 233 تا 236 " لایحه " ملزم به رعایت موازینی است که هم اکنون در استانداردهای حسابداری و مقررات مالیاتی به روشنی و با جزییات تبیین شده است و شرکت ها و بازرسان و حسابرسان شرکت مکلف به رعایت آن ها می باشند.
پس از تهیه و تنظیم صورت های مالی فوق و ارائه آن به بازرس قانونی شرکت و وصول اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به صحت و سقم گزارش هیات مدیره، به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 138 " لایحه " هیات مدیره موظف است از مجمع عمومی سالانه سهام داران ظرف مدتی که در اساسنامه پیش بینی شده و معمولاَ حداکثر چهار ماه پس از انقضای سال مالی خواهد بود دعوت نماید.
قانون گذار برای عدم اجرای این اصلی ترین وظیفه هیات مدیره، ضمانت اجرای کیفری و حقوقی سنگینی در نظر گرفته و طبق ماده 254 " لایحه " چنانچه اعضای هیات مدیره حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی مجمع عمومی عادی را دعوت نکند یا مدارک و اسناد مالی مقرر در ماده 232 " لایحه " را به موقع تنظیم و تسلیم ننماید به حبس از دو تا شش ماه و یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
از سوی دیگر طبق بند 2 ماده 201 " لایحه " در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.
بدیهی ترین حق سهام دار که سرمایه خود را در شرکتی به هیات مدیره سپرده کسب اطلاع از وضعیت حساب های شرکت، چگونگی هزینه شدن سرمایه، اطلاع از میزان سود و علت زیان ده بودن عملیات شرکت است. بنابراین غفلت و بی توجهی هیات مدیره به این حق بدیهی بزرگ ترین خطا و جفا نسبت به سهام داران است که مخدوم مدیران هستند. قانون گذار نیز به حق نسبت به این موضوع توجه ویژه کرده و علاوه بر تعریف عنوان مجرمانه برای مدیران خاطی حق درخواست انحلال شرکت را برای سهام داران منظور کرده است. 

   


ثبت همه روزه تاجر در دفتر روزنامه

دوشنبه 15 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |


دفتر روزنامه، دفتری است که تاجر باید همه روزه، مطالبات و دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود را، به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند، در آن دفتر ثبت نماید “. ( ماده 7 قانون تجارت ) و بنابراین اولاَ ، مطالبی که در دفتر روزنامه باید ثبت شوند عبارتند از :
– مطالبات
– دیون
– داد و ستد تجاری
– معاملات راجع به اوراق تجاری اعم از خرید ، فروش و ظهرنویسی
– کلیه واردات و صادرات تجاری
– وجوهی که برای هزینه های شخصی برداشت می شود.
ثانیاَ، با توجه به این که در لغت معنای ” اسم ” عنوان و معنای ” رسم ” ترتیب نیز هست، پس اسم و رسم به معنای عنوان و ترتیب خواهد بود و تاجر مکلف است هر یک از واردات و صادرات خود را با عنوان و ترتیبی که صورت گرفته، در دفتر روزنامه ثبت کند. مثلاَ اگر کالایی به عنوان فروش و به ترتیب نقد و اقساط صادر شده، باید همین موضوع در دفتر روزنامه برای آن کالا قید گردد. فقط داد و ستدهای تجاری، در دفتر روزنامه ثبت می شود. ثبت معاملاتی که برای نیازمندی های شخصی به عمل می آید، لازم نیست. لیکن وجوهی که برای هزینه های شخصی برداشت می شود، حتماَ باید در دفتر روزنامه ثبت گردد.
ثالثاَ، به دستور ماده 7 مزبور قانون تجارت، مطالب ششگانه مذکور مربوط به هر روز، باید همان روز در دفتر روزنامه ثبت شود. بدین ترتیب مطالب ثبت شده هر روز، گویای عملیاتی خواهد بود که تاجر یا شرکت تجاری، در همان روز انجام داده است. ماده 7، بر ثبت همه روزه، تصریح می کند و می توان گفت به همین علت نیز، دفتر مذکور را ” دفتر روزنامه ” نامیده است.

    بحثی در ثبت همه روزه دفتر روزنامه

هر چند عملاَ ، در صورت تراکم امور، ثبت روز به روز در دفتر روزنامه ، مشکل است ، ولی در هر حال با توجه به ماده 14 قانون تجارت که به تصریح آن ، دفاتر تجاری ” در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد، بین تجار در امور تجاری سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت، فقط علیه صاحب آن معتبر خواهد بود “.
و ماده 1297 قانون مدنی، که دفاتر تجاری را وقتی دلیل محسوب می دارد که مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشند و این امر که ثبت روزانه نیز، از جمله این مقررات است باید گفت که برای ثبت روز به روز دفتر روزنامه، ضمانت اجرای مهمی به وسیله قانون تجارت مقرر شده است و آن این است که در صورت عدم ثبت روزانه دفتر روزنامه، سندیت آن بنا به مفهوم مخالف بیانات ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی فوق الذکر، به علت تنظیم نشدن مطابق مقررات قانون تجارت، بین تجار در امور تجاری، از بین رفته و بی اعتبار می شود. یعنی این که هر گاه تاجر طرف دعوای تاجری دیگر یا شرکت تجاری، نسبت به دعوایی که مربوط به امور تجاری صورت گرفته است، دفتر مزبور به علت از دست دادن سندیت خود، از عداد دلایلی که تاجر یا شرکت تجاری به نفع خود به دادگاه ارائه داده است، خارج می شود. لیکن کماکان، همان طور که ماده 14 قانون تجارت مقرر می دارد ، علیه صاحب دفتر معتبر خواهد بود. قانون مدنی نیز در این زمینه می گوید ، ” در مواردی که دفاتر تجاری بر نفع صاحب آن دلیل نیست ، بر ضرر او ، سندیت دارد “.
در این خصوص که تبصره 2 ماده 12 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر، تاخیر تحریر رفتر روزنامه را، در موارد استثنایی و در صورتی که منظور سوء استفاده نباشد، بنا به تشخیص مامورین تشخیص مالیات، تا یک هفته مجاز می داند و تاخیر بیش از یک هفته را نیز، به موجب تشخیص هیات سه نفری، قابل قبول بیان می کنند. باید گفت که اولاَ ، مقرر بودن تحریر روزانه دفتر روزنامه، در قانوون تجارت بیان شده و تاخیرات مزبور به وسیله آیین نامه برقرار گردیده است و چون طبق اصل 138 قانون اساسی، آیین نامه نمی تواند مخالف قانون باشد بنابراین، علی رغم تاخیرات مقرر در آیین نامه مزبور، دستور ماده 7 قانون تجارت، در روزانه بودن ثبت مطالب در دفتر روزنامه، به قوت خود باقی است. ثانیاَ ، اساساَ آیین نامه مزبور ، به پیش بینی قانون مالیات های مستقیم و برای امور مالیاتی و جهت تشخیص مالیات به وسیله ممیزان مالیاتی و راجع به ” دفاتر قانونی ” موضوع آیین نامه مزبور، تهیه و تصویب شده است و دایره شمول آن محدود به موضوعات مذکور بوده و نمی تواند شامل اعتبار دفتر روزنامه، که از لحاظ سندیت در قلمرو قانون تجارت و قانون مدنی قرار دارد، بشود.

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو